Nikola founder Trevor Milton sentenced to four years